?

Log in

No account? Create an account
Subita rendevuo kun francino en Brno - La vivo en Loveno — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
blahma

[ website | Marek Blahuš ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Subita rendevuo kun francino en Brno [Oct. 4th, 2006|09:21 pm]
blahma
[Tags|, ]
[Current Location |Brno, Ĉeĥio]
[Current Music |Tridek tri bovinoj]

Hodiaŭ, post reveno de la fakultato (merkrede mi finas jam je la 14-a), mi havis subite alvokon al mia poŝtelefono el iu brna numero, kaj kiam mi akceptis ĝin, el la dua flanko eksonis esperantlingva "Saluton". Nu, ĉar tio ne plu sukcesas mirigi min, mi daŭrigis la parolon kaj eksciis, ke el publika telefono vokas al mi Aline - juna franca esperantistino-komencantino, kiu nun estas por kelkaj tagoj en Brno. Jam amuzulo antaŭe rakontetis al mi pri ŝi kaj peris kontakton, sed mi ne sciis, kiutage ŝi planas alveni.

Ŝi alvenis jam antaŭ du tagoj, fakte, kaj loĝas ĉe amikoj kiuj antaŭe vizitis ŝin en Francio pere de Hospitality Club (similas al Pasporta Servo, kiun ŝi ankaŭ havas kaj planas uzi). Ŝi studis muzikon en la urbo Rennes en Bretanio, kiu estas unu el la ĝemelurboj de Brno - do tial oni des pli elkore bonvenigis ŝin en la vespera renkontiĝo de la loka esperanto-klubo (jan Amusulo o, mi sona e ni: kulupu ni li ike mute tawa sina. taso mi pilin e ni: ona li pona tawa jan Alin tan ni: tenpo ala la ona li lon kulupu sama.), ĉar la klubon jam antaŭe vizitis kelkaj aliaj junaj esperantistoj el Rennes - kaj eĉ kvankam Aline efektive ne konis ajnan de ili, ĉar komencis studi esperanton nur post foriri de la universitato :)

Mi tuj aranĝis kunvenon kun ŝi en la urbocentro kaj ni iom promenis tra la urbo kaj poste sidiĝis sur benko en parketo kun bela elrigardo kaj babilis. Jen foto de la klubkunveno, kiu okazis poste, ekde la 18-a:


Mirek, mi kaj Aline en la klubejo de la Esperanto-klubo de Brno (alklaku por pligrandigi)

Revenante mi eksciis, ke ambaŭ ŝiaj muzikemaj amikoj ĉi tie loĝas tre proksime de mi (tiu, ĉe kiu ŝi restas nun, nur du haltejojn per la sama trolebuso per kiu mi ĉiutage preterveturas tiun lokon survoje al la universitato), do tre verŝajne eblos ankoraŭ morgaŭvespera renkontiĝo - interalie ĉar unue el la ĉeĥaj amikoj interesiĝas pri lerni esperanton. Bedaŭrinde mi ne povos plu ĉeesti kun ŝi dum la venonta semajno, pro la vojaĝo al Bruselo kaj ĉirkaŭaĵo, sed min tamen tre ĝojigas tiu vizito. Kaj kiu konas na Aline jam de la ĵus okazinta PSKK (Irek, Niko...), tiu certe povas kompreni.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: felicx
2006-10-05 06:13 am (UTC)
En niaj vivoj estas lastatempe vere strangaj koincidoj. Ankaŭ mi hieraŭ renkontis hazarde du antaŭe ne konatajn knabinojn el Rennes (kiuj tamen ne parolis Esperanton).
(Reply) (Thread)