?

Log in

Veg(eter)anaj manĝejoj en Ĉeĥio - La vivo en Loveno [entries|archive|friends|userinfo]
blahma

[ website | Marek Blahuš ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Veg(eter)anaj manĝejoj en Ĉeĥio [Oct. 31st, 2006|10:41 pm]
blahma
[Current Location |Brno, Ĉeĥio]

Inspirite de la primanĝaj zorgoj por la tre baldaŭ ekonta trejnseminario en Brno, mi faris etan esploron pri la ebloj manĝi veg(etar)ane en rastoracioj en Brno kaj Ĉeĥio ĝenerale. Ne ŝajnas ke ni povus utiligi ion de tio dum la seminario, ĉar tie oni ĉiam speciale kuiros manĝojn surloke por ni, sed tamen estis interese almenaŭ ekscii pri tio, kiel statas la situacio en Ĉeĥio. Mi konstatis, ke se oni scipovas traserĉi la interreton, oni povas trovi taŭgan lokon sufiĉe facile.

Jen kion mi ekzemple malkovris:

* Listo de vegetaranaj manĝejoj en Ĉeĥio kaj Slovakio: ĉefpaĝo ĉeĥe, angle
* Laŭ kelkaj asertoj la nura vere vegana manĝejo estas restoracio Country Life en la centro de Prago. Alia artikolo mencias ankoraŭ ekziston de vegana restoracio Ekorest Vizovice (urbeto en orienta Moravio, ne tro for de mia hejmurbo)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: max12354
2006-11-09 08:02 pm (UTC)
En Moskvo kaj en Nijxnij Novgorod McDonalds tute tauxgas, se acxeti nur terpomajxojn sed ne buterpanojn.
(Reply) (Thread)